Download hier de brochure

Drie kavels landbouwgrond Son en Breugel

Via inschrijving worden in opdracht van de eigenaar, Bouwinvest Development B.V. te Amsterdam, drie kavels landbouwgrond (bouwland) met betalingsrechten, of een combinatie daarvan, ter totale grootte van 24.00.00 ha, te koop aangeboden.

Kavel 1   ca.  1.34.34 ha

Kavel 2   ca. 10.49.09 ha

Kavel 3   ca. 12.16.57 ha

Totaal    ca. 24.00.00 ha

Naar rato van de te gunnen kavels worden de betalingsrechten overgedragen.

Ingevolge het bestemmingsplan is op kavel 3 een deel van een agrarisch bouwperceel gesitueerd.

Omschrijving kavels

Kavel 1 betreft een ongeveer rechthoekige kavel, groot circa 1.34.34 ha, die over een breedte van ca. 115 meter grenst aan de Ockenhuizenweg en zich over een diepte van 118 meter in oostelijke richting uitstrekt.

De kavel grenst aan de noord- en oostzijde aan bouwland en de zuidzijde grenst aan het erf van het adres Ockhuizenweg 14.

Voor de toekomstige ontsluiting wordt, indien kavel 1 afzonderlijk wordt verkocht, een recht van weg van en naar de Ockenhuizenweg gevestigd over een deel van kavel 2.

Kavel 2, groot circa 10.49.09 ha, bestaat uit twee ongeveer rechthoekig gevormde percelen landbouwgrond. Kavel 2 is rechtstreeks ontsloten op de Ockenhuizenweg.

Kavel 3, groot circa 12.16.57 ha, bestaat uit twee onregelmatig gevormde percelen landbouwgrond, onderling bereikbaar middels een landbouwdam. Aan de oostzijde grenst het perceel aan de A50.

Aan de Ockhuizenweg is een planologische bouwkavel beschikbaar. Van het bouwblok is ca. 1.00.00 ha gelegen op kavel 3, welk deel in de tekening op de volgende pagina indicatief met een blauwe lijnarcering is aangeduid.

Kavel 3 is bereikbaar van en naar de Ockhuizenweg middels twee landbouwdammen. Ten behoeve van het noordwestelijke perceel (ca. 5.05.81 ha) van kavel 3 is bij akte een erfdienstbaarheid gevestigd ter breedte van minimaal 4 meter.

Bodem

Op basis van gegevens van de Bodemkaart van Nederland bestaat de bodem - zandgrond - uit een veldpodzolgrond met fijn leemarm en zwak lemig zand.

Kabels en leidingen

Op basis van een KLIC-melding d.d. 18-04-2014, bevinden zich in de te verkopen kavels een of meerdere kabels en/of leidingen waarvoor wel of geen (zakelijk) rechten gevestigd zijn.

Ten behoeve van Brabant Water N.V en N.V. Rotterdam-Rijn Pijpleiding Maatschappij, zijn wel zakelijke rechten gevestigd (zie hierna “Zakelijke rechten”).

Op ons kantoor beschikken wij over de nadere gegevens en/of kopieën van mededelingen welke zijn ontvangen bij de KLIC-melding.

Voor zover een gegadigde nadere detailinformatie over een van deze leidingen wenst die verder strekt dan de hiervoor genoemde KLIC-melding, dient deze zelf met de betreffende leidingbeheerder contact op te nemen en daarmee in overleg te treden.

Indien en voor zover voor een kabel en/of leiding geen rechten zijn gevestigd, is in de concept-koopovereenkomst een bepaling opgenomen dat koper bekend is met het feit dat zich

mogelijke nutsleidingen in het verkochte (kunnen) bevinden en dat koper verklaart daarmee bekend te zijn en deze te aanvaarden en verkoper ter zake te vrijwaren.

Kadastrale splitsing

Indien en voor zover nodig worden de percelen bij separate gunning, vóór de juridische levering kadastraal gesplitst in de hiervoor gemelde kavels 1, 2 en 3. De kosten hiervan komen voor rekening van verkoper.

Kavel

Kadastrale

gemeente

Sectie

Nr.

Oppervlakte

1

Son en Breugel

G

566 ged.

1.34.34 ha

 

 

 

Totaal kavel 1

idem

2

Son en Breugel

G

11 ged.

2.38.49 ha

 

Son en Breugel

G

27 ged.

3.71.17 ha

 

Son en Breugel

G

566 ged.

4.39.43 ha

 

 

 

Totaal kavel 2

10.49.09 ha

3

Son en Breugel

G

11 ged.

5.05.81 ha

 

Son en Breugel

G

27 ged.

1.72.13 ha

 

Son en Breugel

G

566 ged.

2.03.07 ha

 

Son en Breugel

G

569

3.18.36 ha

 

Son en Breugel

G

294

0.17.20 ha

 

 

 

Totaal kavel 3

12.16.57 ha

Herinrichtingrente

Op alle kadastrale percelen rust een herinrichtingrente van gemiddeld ± € 97,68 ha/jaar met eindjaar 2033.

Jachthuur

Op de aangeboden kavels rust geen jachthuur.

Betalingsrechten

Op de kavels zijn betalingsrechten aangevraagd. Deze rechten worden voor zover toegekend, na 1 januari 2016 namens verkoper door de huidige gebruiker aan de koper overgedragen.

Bestemmingsplaninformatie

De kavels zijn gelegen in het bestemmingsplan ‘Buitengebied Son en Breugel, door de raad van de gemeente Son en Breugel op 2 februari 2013 vastgesteld.

De kavels zijn binnen dit bestemmingsplan bestemd met de enkelbestemming ‘agrarisch’, met gebiedsaanduidingen ‘reconstructiewetzone – verwevingsgebied’, luchtvaartverkeer—zone – invliegfunnel’ en ‘vrijwaringszone – radar’. De in de kavels liggende buisleidingen van N.V. Rotterdam-Rijn Pijpleiding Maatschappij zijn bestemd met de dubbelbestemming ‘Leiding – Brandstof’ en ligt in een ‘Veiligheidszone – leiding’.

De waterleiding van Brabant Water N.V. is bestemd met de dubbelbestemming ‘Leiding – water’ en ligt in dezelfde ‘Veiligheidszone – leiding’.

Ongeveer 1 ha van kavel 3 aan en nabij de Ockhuizenweg is aangeduid met ‘bouwvlak’. Binnen deze aanduiding is een grondgebonden agrarisch bedrijf met bedrijfswoning (geen intensieve veehouderij geen paardenhouderij) toegestaan.

Binnen het bouwvlak mogen onder andere bedrijfsgebouwen worden gebouwd met een bouwhoogte van maximaal 12 meter en één bedrijfswoning met een bouwhoogte van maximaal 10 meter.

Gegadigden tot koop kunnen aan de hiervoor opgenomen informatie en meer speciaal met betrekking tot het hiervoor gemelde bouwvlak, geen rechten ontlenen en ontslaat een gegadigde nadrukkelijk niet van zijn eigen onderzoeksplicht.

Nadere informatie kan ingewonnen worden bij de gemeente Son en Breugel (http://www.sonenbreugel.nl/) dan wel op ( http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0848.BP800BUITENGEBIED-VA02 )

Zakelijke rechten

De hierna te noemen kadastrale percelen zijn met een zakelijk recht belast. Voor zover een van deze percelen, geheel of een gedeelte vormt van een van de te verkopen kavel(s), wordt de kavel daarmee tevens belast.

Son en Breugel, sectie G, nr. 11, 27, 294, 566 en 569

Opstalrecht(en) in verband met nutsvoorzieningen ten behoeve van Brabant Water N.V. Son en Breugel

Son en Breugel, sectie G, nr. 11, 27 en 566

Opstalrecht(en) ten behoeve van N.V. Rotterdam-Rijn Pijpleiding Maatschappij.

Son en Breugel, sectie G, nr. 294

Belast met een zakelijk recht als bedoeld in art. 5 lid 3, onder B van de Belemmeringenwet privaatrecht ten behoeve van Nv Provinciale Noordbrabantse Energie-Maatschappij (Pnem)

Sluitingsdatum inschrijving

De sluitingsdatum voor het uitbrengen van biedingen via het inschrijfbiljet is op dinsdag 8 december 2015 om 11.00 uur.

Het uitbrengen van een bieding vindt plaats door inschrijving via een compleet ingevuld en ondertekend inschrijfbiljet met eigenverklaring integriteit per post te (laten) bezorgen, dan wel persoonlijk af te geven bij notariskantoor Grimbel du Bois onder vermelding van ‘INSCHRIJVING SON EN BREUGEL’.

Contactgegevens
Notariskantoor Grimbel du Bois
Laan ten Bogaerde 15
5491 GC Sint-Oedenrode

 

Onderzoeksplicht

Deze informatie is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld om een beeld te geven van de te koop aangeboden objecten. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend en ontslaan de (aspirant) kopers niet van hun eigen onderzoeks-verantwoordelijkheid.

Contactgegevens

Voor meer informatie, vragen en/of opmerkingen, kunt u contact opnemen met de heer N. Bakker op telefoonnummer 0487-512147.

Postbus 145
6650 AC Druten
www.delorijn.nl
raadgevers@delorijn.nl

Voor meer informatie:
De Lorijn raadgevers o.g.
Geerstraat 8
6651 CA Druten
0487-512147

Drie kavels landbouwgrond Son en Breugel